Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 3288/05-06-2024 – ΑΔΑ: 9ΠΜΤ46ΝΚΠΔ-ΤΓΥ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέρος με επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares