Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3016/24-05-2024 – ΑΔΑ: ΨΖΩ946ΝΚΠΔ-ΘΩ9

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέρος με επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα, προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares