Μόνιμη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής αντί Νοσηλευτών κλάδου ΠΕ25 ως προσωρινών αναπληρωτών Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων και υπό προϋποθέσεις


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 109 του νόμου 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021)

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.
Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25.
Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν:
α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25,
β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και
γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου.

Διαβάστε τον νόμο 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021)


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ανωτέρω νομοθεσίας, με την ανωτέρω ρύθμιση :

«Δεδομένης της αδυναμίας κάλυψης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 από μέλη του κλάδου αυτού που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, προβλέφθηκε με το άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ότι μπορούν για το ανωτέρω σχολικό έτος να καλύπτονται οι ανάγκες με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ζήτημα προκύπτει διαχρονικά και κάθε χρόνο οξύνεται, καθώς προκηρύσσονται θέσεις προσωρινών αναπληρωτών για σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 αλλά δεν εμφανίζεται ο αναγκαίος αριθμός ενδιαφερόμενων, απαλείφεται η φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 «Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021» και δίνεται πλέον παγίως η δυνατότητα να καλύπτονται οι ανάγκες με την πρόσληψη και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η ρύθμιση είναι αναγκαία ώστε με την ανωτέρω διαδικασία να καλύπτονται τα κενά σχολικών νοσηλευτών που παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.»

Share and Enjoy !
Shares