Μισθολογική κατάταξη και χορήγηση ΜΚ στο προσωπικό των Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Είναι πλέον στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο της 88997/Θ2/31-5-2018 της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» και της αριθ. 40023/Υ1/09-3-2018 (ΦΕΚ 867 Β΄) απόφασης Υπουργού Παιδείας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” … » (ειδικότερα: άρθρα 8-11), η Υπηρεσία μας δεν έχει, πλέον, την αρμοδιότητα της μισθολογικής κατάταξης, καθώς και της χορήγησης ή απόδοσης ΜΚ στους μονίμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων αρμοδιότητάς της (Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση).

Κατόπιν αυτών, και σε συνδυασμό με την αριθ. 144322/Α2/15-11-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1847/Β) και την σχετικώς ισχύουσα νομοθεσία για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρακαλείσθε όπως προβαίνετε στις σχετικώς απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη μισθοδοσία του προαναφερθέντος προσωπικού Σχολείων αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η ΥΑ 144322/Α2/15-11-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1847/Β):
«1. Μεταβιβάζουμε στους προϊσταμένους των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης των οποίων εδρεύει και λειτουργεί εκκλησιαστικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης το δικαίωμα υπογραφής ως εκκαθαριστής των αποδοχών του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στο εκκλησιαστικό σχολείο με οποιαδήποτε σχέση των μισθοδοτικών καταστάσεων και οποιαδήποτε σχετικών με το θέμα αυτό εγγράφων.
2. Ο προϊστάμενος του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού του εκκλησιαστικού σχολείου αρμοδίως.
3. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2011.»

Share and Enjoy !
Shares