Μισθολογική κατάταξη Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (ΠΕ12.10) Σύμφωνα με το μισθολόγιο του Ν. 4354/2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 77153/Ε2/13-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ12.10 ( Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων) στα ΜΚ του Ν. 4354/2015 θα ληφθούν υπόψη τα πραγματικά χρόνια προϋπηρεσίας και θα προστεθούν για την κατάταξή τους τέσσερα έτη λόγω κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού στη θέση που κατέχουν.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού προς τις Διευθύνσεις Δ.Ε και τα οποία στηρίζονται σε απάντηση του ΓΛΚ σε ερωτήματα για τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ12.10 (Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων).

Στο έγγραφο του ΓΛΚ τονίζεται ότι όταν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν απαραίτητο σύμφωνα με την προκήρυξη, προσόν διορισμού, δεν απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου και η κατάταξη θα γίνει με προώθηση κατά δύο (2) Μ.Κ (4 χρόνια) + τα χρόνια υπηρεσίας που έχουν διανυθεί από την ημερομηνία πρόσληψης.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ (2/33131/ΔΕΠ/22-4-2016)

Share and Enjoy !
Shares