Μετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών ΓΕΛ εξωτερικού σε ΓΕΛ της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 10-5-2018

Έγγραφο 65473/Η2/25-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης, στην οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Λυκείων για το διδακτικό έτος 2017-2018 η 25η Μαΐου 2018 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ΠΔ 86/2001 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του ΠΔ 376/1993, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει έως και τις 10-05-2018 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών της Γ΄(τρίτης) τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο δεν απαιτείται έγκριση για εκπρόθεσμη μετεγγραφή, αλλά βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των προαναφερόμενων μαθητών στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής. Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν. Το διαβιβαστικό έγγραφο του Συντονιστή εκπαίδευσης θα αποστέλλεται και στην Υπηρεσία μας.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο