Μετεγγραφές μαθητών από και προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εποπτείας του ΥΠΑΙΘ Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 23601/Η2/02-03-2022 (ΦΕΚ 1069/Β/10-03-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1

1) Μετεγγραφή μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ή προς τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού εποπτείας ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων για τους ανήλικους ή του ιδίου, εάν είναι ενήλικος, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο ελληνικό σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.

2) Αναφορικά με την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση, απαιτείται δικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Άρθρο 2 – Διαδικασία – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ο Διευθυντής του σχολείου που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της έγκρισης, τον Διευθυντή του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος μετά την έγκριση της μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες:

α) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών, ή το πληροφοριακό σύστημα myschool, κατά περίπτωση,
β) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το τηρούμενο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα του μαθητή, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,
γ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών, με το οποίο ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται και
δ) να αποστείλει υπηρεσιακώς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστρόφως, κατά περίπτωση) στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα, το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο μαθητής στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα στο σχολείο.

2) Ο Διευθυντής του ελληνικού σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, μόλις λάβει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα Μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μητρώο Μαθητών.

3) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος στη δύναμη του σχολείου.

4) Ο αριθμός των απουσιών του μαθητή μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.

Άρθρο 3 – Προθεσμία μετεγγραφής

Μετεγγραφές μαθητών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να εγκρίνονται μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία της ημεδαπής.

Άρθρο 4 – Αρχείο μετεγγραφών

Μέχρι την ένταξη των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού στο πληροφοριακό σύστημα myschool, αρχείο μετεγγραφών από/προς αυτές τηρείται στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε το 33256/Η2/23-03-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Οι Ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες εποπτείας του ΥΠΑΙΘ που εδρεύουν στο εξωτερικό

Share and Enjoy !
Shares