Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023 Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 141901/ΓΔ4/01-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ΠΔΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια – ΕΝΕΕΓΥ-Λ) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας της νέας σχολικής μονάδας. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης και η σαφής αναφορά σε αυτήν.

Β) τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και στις με αρ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) ΚΥΑ για την Π/θμια Εκπαίδευση, στη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ και στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση και στα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), στο ΠΔ 603/1982 (Α΄ 117) όπως ισχύει, στις με αρ. πρωτ. 68755/Δ3/26-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1606), 100575/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) και 100371/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Προκειμένου για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθούνται τα εξής:

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο