Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 Αφορά ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές

Εγκύκλιος 211744 /ΓΔ4/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι όμορες και συστεγαζόμενες μονάδες, η δυνατότητα τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να προάγονται σε 4/θέσια έως 6/θέσια, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης.

Β) τα οριζόμενα στις με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) και Φ.12/622/129803/Γ1/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη με αριθμ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις με αριθμ. πρωτ. 128615/Γ2/13-09-2013 (Β΄ 2360) και Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 (Β΄ 1249) ΥΑ και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) ΚΥΑ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται μέχρι 18-01-2016 να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Eνόψει επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες θα καθοριστούν θέματα διάρθρωσης των Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Προγραμμάτων Σπουδών και του πλαισίου ποιότητας αυτών, δεν θα πραγματοποιηθούν προσθήκες Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Οδηγίες καταχώρισης στο mySchool (Από τις ΔΔΕ και τις ΠΔΕ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο