Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 2023-2024 Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω του mySchool

Εγκύκλιος 141355/Δ4/15-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές, οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης και η σαφής αναφορά σε αυτήν.

Β) Τη νομοθεσία βάσει της οποίας καθορίζεται ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 18-11-2022 για τις συγχωνεύσεις Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή/και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 22-11-2022 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο πεδίο που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της πρότασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και όχι συνοπτικά οι ιδιαίτεροι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρόταση και την ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταβολή.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο