Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών για τη Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ ΓΕΛ από το 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 29346/Δ2/16-03-2022 (ΦΕΚ 1363/Β/23-03-2022, ΑΔΑ: 6ΧΩΔ46ΜΤΛΗ-ΒΥΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

Γενική ενότητα 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Γενική ενότητα 2 – ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Γενική ενότητα 3 – ΚΥΜΑΤΙΚΗ

Γενική ενότητα 4 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

[…]

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια