Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 187457/Ε2/19-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΖΡΒ9-Ω2Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση των αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ), 175428/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΣΚΛ9-ΙΩΚ) και 175430/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: 623Ο9-2ΓΞ) υπουργικών αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α)

Τροποποιούμε τις αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ), 175428/!Δ2/29-10-2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΣΚΛ9-ΙΩΚ) και 175430 /!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: 623Ο9-2ΓΞ) Υ.Α. μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου, των οποίων η πρόσληψη μετατρέπεται, από την έκδοση της παρούσης, σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-11-2014

ΥΑ 191104 /Ε2/25-11-2014 – Τροποποίηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-12-2014

ΥΑ 200942/Ε2/10-12-2014 (ΑΔΑ:7Ρ0Κ9-ΤΧΚ) – Τροποποίηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-2-2015

ΥΑ 26578/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:67ΙΔ465ΦΘ3-ΧΑΖ) – Τροποποίηση

Share and Enjoy !
Shares