Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του έτους 2016 Ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107017/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7Η594653ΠΣ-4ΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και τους τοποθετούμε σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται για τη σχετική κοινοποίηση. Οι   εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετατίθενται και τοποθετούνται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μέχρι και 04-07-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στην Απόφαση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια μετάθεσης στα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική Κανονιστική Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο