Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2015

Απόφαση 98188/Η2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ26465ΦΘ3-1ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/Α), και τους τοποθετούμε σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, ως ακολούθως :

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο