Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014

Απόφαση 113897/Δ2/18-7-2014 (ΑΔΑ:6ΤΗΖ9-ΒΤ9) του Υπουργείου Παιδείας

Με την απόφαση μετατίθενται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), και τοποθετούνται σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-10-2014

Απόφαση 174127/Δ2/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΒΑ29-Γ7Κ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. «Ανακλήσεις μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014»
Β. «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014»

Μετάβαση στο περιεχόμενο