Μετάταξη εκπαιδευτικών σε ΠΔΕ και σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις εντός 20 ημερών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 86651/Ν4/16-07-2021 (ΦΕΚ 1662/Γ/26-07-2021, ΑΔΑ: ΩΣΨΩ46ΜΤΛΗ-ΕΗ7) του Υπουργείου Παιδείας

Mετατάσσουμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους νομούς που αναφέρονται στους κάτωθι Πίνακες, ως εξής:

Α) Σε κενές οργανικές θέσεις τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

  • Συνολικά 96 εκπαιδευτικοί

Β) Με μεταφορά θέσης τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

  • Συνολικά 78 εκπαιδευτικοί

Η περαιτέρω κατανομή των θέσεων και η οριστική τοποθέτηση εκάστου μετατασσόμενου εκπαιδευτικού σε συγκεκριμένη Υπηρεσία εντός του νομού μετάταξης θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).

Μέχρι την οριστική τοποθέτηση οι υπάλληλοι τοποθετούνται προσωρινά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους ως άνω Πίνακες μετάταξης, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσης για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στους ως άνω Πίνακες μετάταξης θα επανακαταταχθούν βαθμολογικά και, στην περίπτωση μετάταξης σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, μισθολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), του ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α’) και την 273/2017 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ).

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Διαβάστε το σχετικό 92436/Ν4/27-07-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares