Μετατάξεις εκπαιδευτικών από βαθμίδα σε βαθμίδα και από κλάδο σε κλάδο Μετά από αίτησή τους και σε κενές οργανικές θέσεις


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 86595/Ε2/13-07-2022 (ΦΕΚ 1694/Γ/15-07-2022, ΑΔΑ: 6ΜΤ446ΜΤΛΗ-217) του Υπουργείου Παιδείας

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ύστερα από αίτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Α. Από κλάδους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και από μέλους ΕΕΠ σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Β. Από κλάδο της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ

Γ. Από τον κλάδο ΠΕ79 της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δ. Από τον κλάδο ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares