Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 89014/Ε2/21-07-2021 (ΦΕΚ 1801/Γ/09-08-2021, ΑΔΑ: 6ΙΝΡ46ΜΤΛΗ-ΥΜΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 – Γαλλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Β. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07 – Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση την κατωτέρω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Ι. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δάσκαλοι, σε κενή οργανική θέση τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Η. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Θ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 – Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

Ι. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 – Θεατρικών Σπουδών, την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής της θέσης, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο