Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κριτήριο και οι κενές οργανικές θέσεις μετά τις μεταθέσεις 2017

Απόφαση 110061/Ε2/30-6-2017 (ΦΕΚ 648/Γ/5-7-2017, ΑΔΑ: Ω6ΦΑ4653ΠΣ-Ο59) του Υπουργείου Παιδείας

Μετατάσσουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο