Μετατάξεις 308 εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των ΑΕΙ Με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

Απόφαση 162818/Ζ2/29-9-2017 (ΦΕΚ 993/Γ/9-10-2017, ΑΔΑ: ΩΧΜ34653ΠΣ-ΖΓΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την αρίθμ. 162818/29-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α’ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (Α’ 17), μετατάσσονται οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα ΑΕΙ της χώρας, ως ο ακόλουθος πίνακας:

Η μετάταξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 19/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 06/05/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]