Μεταπτυχιακοί τίτλοι και μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/84356/ΔΕΠ/5-12-2015 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας και σε συνέχεια της αριθ. 2/38854/0022/15-5- 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΗ-ΔΣΠ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, το περιεχόμενο της οποίας γνωρίζετε, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι από 14-4-2014 οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψής τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω τίτλοι δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη, δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα θεώρησης των ανωτέρω τίτλων ως τυπικό προσόν πρόσληψης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας σας, η οποία είναι και αρμόδια για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού ΙΔΟΧ. Ωστόσο, από τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό, προκύπτει με σαφήνεια ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που αναφέρονται σε αυτό, αποτέλεσαν κριτήριο ένταξης στους πίνακες μοριοδότησης και όχι απαραίτητο προσόν διορισμού κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις.

Κατόπιν αυτών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των εν λόγω αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν δύναται να προσμετρηθούν για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Διαβάστε το έγγραφο

Σημείωση συντάκτη : Το έγγραφο αφορά στους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Share and Enjoy !
Shares