Μετακινήσεις μαθητών ΔΕ στο εξωτερικό στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την έγκριση των αδελφοποιήσεων και των αντίστοιχων μετακινήσεων

Έγγραφο 15589/Η1/30-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουμε δεχτεί από περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 210317/Η1/30-11-2017 εγκύκλιο μας, καθώς και διευκρινίσεις όσον αφορά στο άρθρο 5 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/6-3-2017 και συγκεκριμένα για τις αδελφοποιήσεις σχολείων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης και της ερμηνευτικής αυτής εγκυκλίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εξωτερικό μαθητών-μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει προηγουμένως εγκριθεί η αδελφοποίηση, με σχετική πράξη από την οικεία αιρετή Περιφέρεια.

Προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της ανωτέρω πράξης, η ενδιαφερόμενη σχολική μονάδα οφείλει να προσκομίσει, δια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Γραφεία Παιδείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τα παρακάτω συνοδευτικά:

  • Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο πρέπει να περιγραφεί επακριβώς ο σκοπός της αδερφοποίησης και οι υπεύθυνοι καθηγητές.
  • Έγγραφη βεβαίωση του έτερου σχολείου ότι συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η αδελφοποίηση.

Τα παραπάνω διαβιβάζονται, στα Γραφεία Παιδείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, δια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαραιτήτως συνοδευόμενα με την σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου. Η εκδοθησομένη απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σημειώνουμε, ότι η αδελφοποίηση με ένα συγκεκριμένο σχολείο γίνεται μία φορά και ισχύει στο διηνεκές. Αντίθετα, η έγκριση εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, γίνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για αυτές, καίτοι αφορούν στο ίδιο σχολείο.

Υπογραμμίζουμε, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 5 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/6-3-2017, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μία μετακίνηση στο εξωτερικό ετησίως στο πλαίσιο αδερφοποίησης («…Επιτρέπεται δε, η πραγματοποίηση μίας (1) μετακίνησης αυτού του τύπου ανά σχολικό έτος…»), ασχέτως αν έχει αιτηθεί και πραγματοποιήσει αδελφοποίηση με περισσότερα του ενός σχολεία.

Εντούτοις, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός στον συνολικό αριθμό των μετακινήσεων στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 5 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/6-3-2017.

Τέλος, για όσα σχολεία έχουν αποδεδειγμένα κατά τα παρελθόντα έτη πραγματοποιήσει αδελφοποιήσεις (με την προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων της αδερφοποίησης) δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση των συγκεκριμένων αδελφοποιήσεων. Εννοείται, ωστόσο, ότι  απαιτείται έγκριση των μετακινήσεων που προκύπτουν εξαιτίας αυτών.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο