Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Κοινή Απόφαση 161260/Θ2/09-12-2021 (ΦΕΚ 5775/Β/10-12-2021, ΑΔΑ: ΩΔΥΛ46ΜΤΛΗ-ΒΤ7) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

  1. Οι οργανικές θέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων (ΓΕ.Ε.Λ.) του ν. 3432/2006 μεταφέρονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

  1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κατειλημμένες οργανικές θέσεις του αυτού κοινού κλάδου και ειδικότητας, προερχόμενες από το ίδιο εκκλησιαστικό σχολείο, μεταφέρονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οργανική θέση που μεταφέρεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι αυτή που έχει καταληφθεί από τον εκπαιδευτικό που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.

Διαβάστε την κοινή υπουργική απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την κοινή υπουργική απόφαση στη Διαύγεια


Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136). Συγκεκριμένα:

Άρθρο 237 – Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

  1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α’ 14) κατά το σχολικό έτος 2020 2021, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 2022.
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται η ειδική διαδικασία των παρ. 3 και 4, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά της οργανικής θέσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική Δευτεροβάθμια ή Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  3. Η οργανική θέση των μόνιμων εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περιοχή μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους κοινούς κλάδους και ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.
  4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της παρ. 3 πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-12-2021

Διαβάστε την 168373/Ε2/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Μ4846ΜΤΛΗ-ΩΤ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-02-2022

Η αρχική ΚΥΑ τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 19370/Θ2/21-02-2022 (ΦΕΚ 883/Β/25-02-2022) (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛΗ-ΘΒΤ) όμοια

Share and Enjoy !
Shares