Οι σχολικές μεταβολές στα ΕΠΑΛ και στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ προϋποθέτουν εισήγηση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) Αφού ανιχνεύσουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια


άκουσε το άρθρο

Απόφαση K3/30446/17-03-2022 (ΦΕΚ 1324/Β/21-03-2022, ΑΔΑ: 6ΦΔΓ46ΜΤΛΗ-Γ7Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Εισαγωγή

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ……» «Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας, συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.»

Το ανωτέρω προβλεπόμενο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) συγκροτήθηκε με την ΥΑ Κ3/20145/22-02-2021 (ΦΕΚ 130/τ. ΥΟΔΔ/24-02-2021). Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Κ3/79663/05-07-2021 (ΦΕΚ 527/τ. ΥΟΔΔ/08-07-2021), την Κ3/117700/21-09-2021 (ΦΕΚ 809/τ. ΥΟΔΔ/25-09-2021) και την K3/140439/03-11-2021 (ΦΕΚ 957/τ. ΥΟΔΔ/10-11-2021)

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) «Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).»

[…]

«Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ, Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΛ, δημόσιες ΕΣΚ και ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.»

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) με την ΥΑ Κ3/37035/01-04-2021 (ΦΕΚ 269/τ. ΥΟΔΔ/06-04-2021) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ Κ3/156704/02-12-2021 (ΦΕΚ 1035/τ. ΥΟΔΔ/07-12-2021)

Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) (Περιφερειακά Όργανα)

Με την ΥΑ K3/30446/17-03-2022 (ΦΕΚ 1324/Β/21-03-2022) καθορίστηκαν μεταξύ των άλλων οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων αυτών σε σχέση με την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση περιγράφονται στην ενότητα Β του άρθρου 5 της απόφασης αυτής. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στις σχολικές μεταβολές αναφέρονται τα εξής :

«Σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης εισηγήσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή  (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) στα ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ, μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προτάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας αποστέλλουν άμεσα στα οικεία Σ.Σ.Π.Α.Ε. τις καταχωρηθείσες προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή συνοδευόμενες από τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Για την εισήγησή τους δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

  • Την τεκμηρίωση των προτάσεων των οικείων Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), βάσει κριτηρίων όπως η εξασφάλιση στέγασης και το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό (στην περίπτωση ιδρύσεων και συγχωνεύσεων), ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών και οι κτιριακές υποδομές (στην περίπτωση προτάσεων λειτουργίας/ κατάργησης/ αντικατάστασης τομέων/ειδικοτήτων).
  • Τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα.
  • Την απορρόφηση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα από το ΙΕΠ
  • Την ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων ειδικοτήτων με άλλες μαθησιακές διαδρομές των επιπέδων 3 και 5 του ΕΠΠ.
  • Την άποψη των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη δυναμική των επαγγελματικών κλάδων.
  • Την άποψη των εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τις ειδικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της οικείας περιοχής αρμοδιότητας του Σ.Σ.Π.Α.Ε.»

Διαβάστε την ΥΑ K3/30446/17-03-2022, ΑΔΑ: 6ΦΔΓ46ΜΤΛΗ-Γ7Θ, στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares