Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω3Β94653ΠΣ-Ο7Χ – Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Share and Enjoy !
Shares