Με ακέραιο αριθμό αξιολογούνται τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στα Γυμνάσια Η βαθμολογία απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 8690/Δ2/28-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Σπουδών ΔΕ του ΥΠΑΙΘ και αφορούν στην αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διευκρινίζονται τα εξής:

Το διδακτικό αντικείμενο/μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσεται στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) των μαθημάτων του Γυμνασίου, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251).

Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του πδ 465/1981 (Α΄ 129), η οποία απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4676).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares