Λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 166913/ΓΔ4/10-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) ορίζονται τα κάτωθι:

  1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες :

α) Τοποθετούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί τοποθετήσεων των αναπληρωτών και προβαίνουν στην άμεση προσωρινή τοποθέτηση αυτών στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π. λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων. Ειδικά για τη Δευτέρα 10-10-2016 θα λειτουργήσουν οι Δ.Υ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα τμήματα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα.
β) Συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π. και τους Διευθυντές ή/και τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ομαλή έναρξη λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.
γ) Ορίζουν τριμελή ομάδα εκ των ανωτέρω ως υπεύθυνη για την έναρξη και ομαλοποίηση της λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π.
δ) Διερευνούν τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ευθύνης τους για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στις οικείες Δ.Υ.Ε.Π.

  1. Η υπεύθυνη ομάδα λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π. :

α) Φροντίζει για την παραλαβή των σχολικών χώρων καθώς και τον καθορισμό αυτών που θα χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι ενημερώνουν για τις ιδιαιτερότητες των χώρων, επισημαίνουν τα σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και παραδίδουν τα κλειδιά.
β) Η ομάδα παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. τουλάχιστον μέχρι την πλήρη στελέχωσή της από εκπαιδευτικούς και εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την επίλυση και διαχείριση όποιων τυχόν ιδιαίτερων θεμάτων προκύψουν.

  1. Ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας:

α) Έχει την εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση της Δ.Υ.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ Β 3049)
β) Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων και
γ) Διερευνά τη δυνατότητα συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητάς του στα Δ.Υ.Ε.Π. και αν προκύπτει εισηγείται αναλόγως στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

  1. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων:

Τα καθήκοντα των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων καθορίζονται με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ Β 3049). Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποτελούν τα κύρια πρόσωπα αναφοράς για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. την επίλυση και διαχείριση προβλημάτων που πιθανώς προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και κυρίως κατά την έναρξή τους.

  1. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων φροντίζουν για τα παρακάτω:

α) Διερευνούν τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου προκειμένου να συμμετάσχουν στην τριμελή ομάδα υποστήριξης της λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. και ενημερώνουν τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τη Δευτέρα 10-10-2016 ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης έως τις 12:00
β) Συνεργάζονται με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων προβαίνουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.
γ) Διερευνούν τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία Δ.Υ.Ε.Π.
δ) Υποστηρίζουν υλικοτεχνικά τη μαθησιακή διαδικασία και τις δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές
ε) Συντονίζουν τις ενέργειες των δημοτικών υπηρεσιών και των αρμόδιων οργάνων των Δήμων ώστε να εξασφαλίζεται η φύλαξη και η καθαριότητα των σχολικών χώρων
στ) Παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς τους Σ.Ε.Π. και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π., που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος
ζ) Φροντίζουν για την παραλαβή από τους υπεύθυνους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων των καταστάσεων των στοιχείων των μαθητών που φοιτούν στη Δ.Υ.Ε.Π. και την τήρησή τους στο αρχείο του σχολείου, όπως επίσης και την κατάσταση των διδασκόντων στη Δ.Υ.Ε.Π.
η) Επεξεργάζονται πρόταση κοστολόγησης των λειτουργικών εξόδων της Δ.Υ.Ε.Π. προκειμένου να την υποβάλλουν, όταν κληθούν, στα αρμόδια όργανα.

  1. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.

Ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται ένας εκ των εκπαιδευτικών της, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και φροντίζει για:
α) Την τήρηση παρουσιολογίου φοίτησης των μαθητών
β) Την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων
γ) Την τήρηση του Βιβλίου Σχολικής Ζωής σε συνεργασία με τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας
δ) Το ασφαλές κλείσιμο του σχολείου κατά την αποχώρηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών
ε) Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος
στ) Την τήρηση των κανόνων εφημερίας και
ζ) Την οργάνωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α. εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο που λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π.

Οι εφημερίες των εκπαιδευτικών του ολοήμερου προγράμματος και των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π. διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί εφημεριών των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ Β 3049) και συντάσσεται με τη συνεργασία του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων και του υπεύθυνου  εκπαιδευτικού λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. περιλαμβάνει την προσαρμογή και εξοικείωση των παιδιών των προσφύγων με τους σχολικούς χώρους και δραστηριότητες υποδοχής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και φοιτώντες μαθητές στην περίπτωση που λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα στο σχολείο. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση δύναται η ενημέρωση των παιδιών των προσφύγων να γίνει από τους εκπαιδευτικούς στα κέντρα φιλοξενίας, παρουσία των γονέων τους και στη συνέχεια να αναχωρήσουν για τα σχολεία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares