Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ Για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ19/204787/Δ2/15-12-2015 (ΑΔΑ:6Ω6Β4653ΠΣ-ΖΝ9) του Υπουργείου Παιδείας

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε πολλαπλό επίπεδο, είτε με την αρωγή στην πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών, είτε με το να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ της χώρας, οι οποίες διαθέτουν ένα ικανό αριθμό τίτλων και αξιόλογο εξοπλισμό, προς όφελος των μαθητών και εκπαιδευτικών καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που διαθέτουν μία από τις 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ, να φροντίσουν ώστε να λειτουργούν από δύο (2) έως έξι (6) ώρες την εβδομάδα (κατανεμημένες, όσο είναι εφικτό, σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης), με το να προτείνουν στον Σύλλογο Διδασκόντων έναν (1) ή δύο (2) κατάλληλους μόνιμους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για συμπλήρωση ωραρίου, εφόσον έχουν καλυφθεί όλες οι αναθέσεις των ειδικοτήτων τους στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν καθώς και σε σχολικές μονάδες του οικείου ΠΥΣΔΕ, και κατά προτεραιότητα τον εκπαιδευτικό, ο οποίος υπηρέτησε ως υπεύθυνος σε Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ και υπηρετεί στο σχολείο τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εξευρεθεί εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα παραπάνω, η Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ θα πρέπει να λειτουργεί με ευθύνη του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, τουλάχιστον δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Διαβάστε το έγγραφο