Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες εισαγωγής και μετεγγραφής μαθητών

Απόφαση 64379/Δ2/18-4-2017 (ΦΕΚ 1405/Β/25-4-2017, ΑΔΑ:ΨΧΑ34653ΠΣ-Ρ3Π) του Υπουργείου Παιδείας

Συνοπτικά τα θέματα τα οποία ρυθμίζει η ΥΑ είναι :

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.
Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισαχθέντων κατά τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου.
Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους.

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για την επίδειξη βαθμολογίας – γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής:
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη δευτεροβάθμια κρίση.

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε εισαχθείς μαθητής με δήλωση του κηδεμόνα του μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία (3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και ευρωπαϊκά).

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
α. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των μουσικών γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια γυμνάσια.
β. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας της Ομάδας Α΄ ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα μαθήματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
α. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων, για την αξιολόγηση ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής: Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.

Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Η΄ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων – Λυκείων) ισχύουν τα αριθμητικά όρια όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 39/2014 (Α΄ 75), για τους μαθητές των Μουσικών Γυμνασίων και στο άρθρο 29 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74), για τους μαθητές των Μουσικών Λυκείων.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτηση σε άλλο σχολείο στη αντίστοιχη τάξη.

ΙΒ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΙΓ. AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ

Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια.
Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/3850/16-6-1998 υπουργικής απόφασης (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60235/Γ7/26-5-2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 1012), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118786/Γ7/14-10-2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2478) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43878/Γ7/1-4-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 752).

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο