Λειτουργία εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 25919/Δ2/16-2-2015 (ΑΔΑ:6Δ1Γ465ΦΘ3-Ζ6Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι, εκτός των δικτύων που έχουν κοινοποιηθεί από τα ίδια τα ΚΠΕ, έχουν εγκριθεί και λειτουργούν και τα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :

Η λειτουργία όλων των δικτύων διέπεται από τη με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006. Τα σχολεία δηλώνουν στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανάλογα με το θέμα, σε ποιο δίκτυο θέλουν να συμμετέχουν και οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις δηλώσεις στα ΚΠΕ το αργότερο μέχρι 5-3-2015. Τα ΚΠΕ στη συνέχεια ενημερώνουν τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα σχολεία της Διεύθυνσης τους τα οποία συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Διαβάστε το έγγραφο

 

Share and Enjoy !
Shares