Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Που προέκυψαν από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Έγγραφο Φ.350/85/206561/Ε3/5-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ.350/84/206558/Ε3/5-12-2016 (ΑΔΑ : 7ΗΠΡ4653ΠΣ-2Δ1) Υπουργική απόφαση με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση των συμβουλίων όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-2016 (ΑΔΑ: 66ΞΟ4653ΠΣ-6ΙΥ) σχετική μας εγκύκλιο, καθώς και για την υποβολή των προτάσεών τους για τη συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ και των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε




Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο