Κύρωση πινάκων επιτυχόντων στην πιστοποίηση στις ΤΠΕ Β Επιπέδου Για τις εξετάσεις της 4ης (14/6/2014 – 31/7/2014) και 5ης (9/5/2015 – 15/7/2015) περιόδου

Απόφαση 12690/9-11-2015 (ΑΔΑ:6ΨΓΓΟΞΛΔ-ΚΡΥ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Εγκρίνουμε τους συνημμένους στην παρούσα πίνακες των (10.626) επιτυχόντων εκπαιδευτικών στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Β’ Επιπέδου, που διενεργήθηκαν α) κατά την 4η (14/06/2014 – 31/07/2014) και β) κατά την 5η (09/05/2015 – 15/07/2015) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Β Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες επιτυχόντων χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Β΄ Επιπέδου, με την οποία αποδεικνύεται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2, ως κριτήριο επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Β/19-05-2010).

Διαβάστε την απόφαση (Οι επιτυχόντες της ΔΔΕ και της ΔΠΕ Φλώρινας είναι στις σελίδες 219 έως 221)

Επισκέψεις: 6

Μετάβαση στο περιεχόμενο