Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Απόφαση Κ1/49927/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:Ψ0ΥΑ4653ΠΣ-1ΦΥ ή ΑΔΑ:ΩΤ2Τ4653ΠΣ-ΜΘΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε τη μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

{…….}

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΣΣ 29-3-2018)

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια εδώ ή εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-4-2018

Στο ΦΕΚ 1432/Β/26-4-2018 δημοσιεύτηκε η παρακάτω διόρθωση:

Στην K1/49927/26-03-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1151 τ.Β΄/29-03-2018 στη σελίδα 12890 στον πίνακα, στον 13ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
Το εσφαλμένο: Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
Στο ορθό: Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο