Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Απόφαση Κ1/1380/20-1-2017 (ΦΕΚ 396/Β/13-2-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τα παρακάτω:

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013/ A΄ 193 όπως ισχύει.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Σ.Δ.Ε. με εκπαιδευτικό προσωπικό θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
  2. Η αίτηση των υποψηφίων η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
  3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε. μίας Περιφέρειας.
  4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε έναν (1) αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανά Περιφέρεια, ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης.
  5. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  6. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή με πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
  7. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των ΣΔΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ.
  8. Η ανάθεση των διδακτικών ωρών θα γίνεται για το σύνολο των διαθέσιμων ωρών (και μέχρι του ορίου που ορίζει η παράγραφος 9), ανά ειδικότητα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Σ.Δ.Ε.
  9. Η επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού θα γίνει από το Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το οποίο θα συνάψει και τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας.
  10. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του αξιολογικού πίνακα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο