Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών των ΙΕΚ Οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα ΙΕΚ με θητεία τριών (3) ετών

Απόφαση Κ5/76494/21-06-2022 (ΦΕΚ 3199/Β/22-06-2022, ΑΔΑ: ΨΚΖΕ46ΜΤΛΗ-ΟΚΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ή μονίμων εκπαιδευτικών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Υποδιευθυντών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ της παρ. 7, του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α΄254), τα ειδικότερα προσόντα και θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, τους λόγους και τη διαδικασία ανάκλησης απόσπασης των Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο