Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – πλαίσιο ενστάσεων εξεταζομένων σχετικά με τη βαθμολόγησή τους


άκουσε το άρθρο

Στη με Αριθμ. 170141/Α5/ 11-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3650/16.10.2017) Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 τ.Β’) υπουργικής απόφασης Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 26 το άρθρο 27 ως εξής:

Άρθρο 27 | Ενστάσεις των εξεταζόμενων

1. Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμά του στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων.

2. Εφόσον η ένταση αφορά σε τεχνικά ζητήματα της διενέργειας των εξετάσεων, η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων εξετάζει κατά πόσον τεκμηριώνεται από τα πρακτικά του Εξεταστικού Κέντρου, στο οποίο εξετάστηκε και απαντά στη γραπτή ένσταση.

3. Εάν η ένσταση ενός εξεταζόμενου αφορά στα θέματα των εξετάσεων μιας συγκεκριμένης γλώσσας (π.χ. την ποιότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία ή καταλληλότητα δοκιμασιών ή ερωτημάτων, εκτύπωση του τεστ μιας ενότητας της εξέτασης, κ.ά.) αποστέλλεται από την Υπηρεσία στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εν λόγω γλώσσας με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΕΕ. Η απάντηση του Υπεύθυνου τίθεται υπόψη των υπόλοιπων μελών της ΚΕΕ πριν αποσταλεί στην Υπηρεσία, ώστε να διαβιβαστεί στον αποστολέα και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

4. Κάθε εξεταζόμενος έχει επίσης το δικαίωμα, ο ίδιος, ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει ερώτημα σχετικά με τη βαθμολογία του. Την επιστολή ή το ηλεκτρονικό μήνυμά του το αποστέλλει στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

4.1 Εάν πρόκειται για αίτημα ελέγχου καταχώρισης της βαθμολογίας, το αίτημα αυτό απαντάται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

4.2 Εάν πρόκειται για ένσταση, που αφορά στον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του υποψήφιου, αυτή απαντάται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο γλώσσας στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος.

5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει με υποβολή σχετικής αίτησης πρόσβαση στα γραπτά όλων των ενοτήτων, καθώς και στο έντυπο βαθμολόγησης της ενότητας 4, (Παραγωγή προφορικού λόγου). Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της επίδειξης των γραπτών στο χώρο του Βαθμολογικού Κέντρου Αθήνας, στον ίδιο τον υποψήφιο, ή αν είναι ανήλικος στον κηδεμόνα του ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η αναπαραγωγή των πρωτότυπων γραπτών όλων των ενοτήτων και του εντύπου βαθμολόγησης της Ενότητας 4.

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των λαθών του στην Ενότητα 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου), μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα και την απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Δεδομένου ότι απαγορεύεται η σημείωση των λαθών από τους βαθμολογητές επί του γραπτού, το έργο της τεκμηρίωσης της βαθμολογίας του αιτούντος αναλαμβάνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της γλώσσας, στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος ή άλλο άτομο το οποίο αυτός ορίζει (τον εισηγητή θεμάτων, τον υπεύθυνο επιμόρφωσης, τον συντονιστή βαθμολόγησης).»

πηγή: Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Φλώρινας (COMPASS) | Σπύρος Παπαχαρίσης

Share and Enjoy !
Shares