Κινητικότητα εκπαιδευτικών που τελούν σε διαθεσιμότητα (1075 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013 η ανακοίνωση 8/2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3363/Β/31-12-2013,  με την οποία καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο.

Διαβάστε την αρχική ανακοίνωση όπως δημοσιεύτηκε

Διαβάστε την διόρθωση της αρχικής ανακοίνωσης

Εγκύκλιος σχετικά με την ανακοίνωση 8/2013 (ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ/11/οικ. 34906/31-12-2013, ΑΔΑ:ΒΛΓ2Χ-5ΟΛ)

Στο site του ΑΣΕΠ και στη διαδρομή Κινητικότητα→Ανακοίνωση 8/2013 μπορείτε να δείτε τα έντυπα της αίτησης και άλλες πληροφορίες

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο