Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς δωρεάν φοίτησης για αποφοίτους ΕΠΑΛ Θα ιδρυθούν στα ΑΕΙ και θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 8 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Με το άρθρο 8 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) θεσμοθετείται η ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) στα ΑΕΙ. Στα ΚΕΕ θα οργανώνονται διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), τα οποία θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Για την ίδρυση ενός ΚΕΕ εξετάζεται ιδίως η σκοπιμότητα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο ΚΕΕ τα οποία μπορεί να τροποποιούνται. Κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μία επαγγελματική ειδικότητα.

Ορίζονται τα όργανα Διοίκησης του ΚΕΕ, τρόπος επιλογής τους, οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του.

Οι οικονομικοί πόροι του ΚΕΕ προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες κ.λπ

Στα ΚΕΕ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, καθώς και προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του ΚΕΕ. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν.

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους που απονέμουν τα ΚΕΕ.

Ο νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

Share and Enjoy !
Shares