Κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής παιδείας για το 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 98235/E2/15-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρα 5 και 7 του Ν. 3848/2010).
Επισημαίνεται ότι με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων πρέπει έως 22 Ιουνίου 2016 να καταχωρισθεί στο σύστημα e-DataCenter από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μόνο ο πίνακας Γ΄. Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Οι προς συμπλήρωση πίνακες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ”

Σε διευκρινιστικό mail που στάλθηκε από το ΥΠΠΕΘ προς τις Διευθύνσεις ΔΕ :

Μετά από ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση της στήλης «ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στη δήλωση των οργανικών κενών, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Στη στήλη «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45)  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α’ 94). Αυτονόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των υπεραρίθμων πρέπει να έχει συνυπολογιστεί και στις στήλες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών.
Στο βαθμό που δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το τρέχον σχολικό έτος, θα καταχωρηθεί ο αριθμός των υπεράριθμων του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Share and Enjoy !
Shares