Καθορισμός ύψους, όρων και διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στις δομές εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 48230/Η2/27-04-2021 (ΦΕΚ 1762/Β/28-4-2021) των Υπουργείων Οικονομίας και Παιδείας

Καθορίζουμε το ύψος, τους όρους και την διαδικασία χορήγησης επιμισθίου για τους Συντονιστές και αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), που υπηρετούν στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και στις μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ως κάτωθι:

  1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης.
  2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.
  3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει για κάθε σχολικό έτος, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος – και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  4. Δεν καταβάλλεται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιπτώσεις στις οποίες αποσπασμένος εκπαιδευτικός, στον οποίο καταβάλλεται το ειδικό επιμίσθιο, συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη Αρχή και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό, συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares