Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ24α/92087/Δ4/5-6-2018 (ΦΕΚ 2210/Β/13-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 24. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 25. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 27. Πτυχίο Δημοσίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 28. Αποδεικτικό Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου.
 29. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 30. Αποδεικτικό Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 31. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 32. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 33. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 34. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 35. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.
 36. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21-6-2018 Στο ΦΕΚ 2390/Β/21-6-2018 δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω διορθώσεις:

 1. Στη σελ. 23761, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…../….)».
 2. Στη σελ. 23762, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…../….)».
 3. Στη σελ. 23767, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…../….)».
 4. Στη σελ. 23768, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…../….)».
 5. Στη σελ. 23787, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημοσίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…../….)».
 6. Στη σελ. 23788, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…../….)».
 7. Στη σελ. 23789, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…../….)».
 8. Στη σελ. 23790, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…../….)».

Επιπλέον πληροφορίες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-7-2018 Στο ΦΕΚ 2739/Β/10-7-2018 δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω διορθώσεις: Στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β’/13-06-2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

 1. Στη σελ. 23774, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…./…)»
 2. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «… ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 3. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 4. Στη σελ. 23775, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…./…)»
 5. Στη σελ. 23780, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…./…)»
 6. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «…ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 7. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο έκτων κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 8. Στη σελ. 23781, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν…./…)»
 9. Στη σελ. 23791, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…./…)»
 10. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «…ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 11. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 12. Στη σελ. 23792, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…./…)»
 13. Στη σελ. 23793, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…./…)»
 14. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «…ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 15. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: « ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
 16. Στη σελ. 23794, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν…./…)».

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Share and Enjoy !
Shares