Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Απόφαση 98370/Δ2/14-6-2018 (ΦΕΚ 2365/Β/20-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Επισκέψεις: 29

Μετάβαση στο περιεχόμενο