Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 102968/Δ2/19-6-2017 (ΑΔΑ: 72ΡΣ4653ΠΣ-ΕΥΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή που θα πραγματοποιηθεί από 20 – 23 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64379/Δ2/18-4-2017 ΥΑ «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1405), ως εξής:

Ο ανωτέρω οριζόμενος αριθμός τμημάτων ανά σχολείο δεν μπορεί να αυξηθεί σε καμία περίπτωση.

Διαβάστε την ΥΑ

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΥΑ 104183/Δ2/21-6-2017 (ΑΔΑ:Ψ9ΝΖ4653ΠΣ-Ν3Ζ)