Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400/Β/18-11-2021, ΑΔΑ: 96ΥΔ46ΜΤΛΗ-Τ7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:

Α. Για όσες σχολές ή τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις για οποιονδήποτε λόγο, δεν καθορίστηκαν με απόφαση των οικείων συγκλήτων οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, αποδίδονται ανά τομέα οι εξής συντελεστές: Νέα Ελληνικά: 25%, Μαθηματικά (Άλγεβρα): 25%, Μάθημα Ειδικότητας 1: 25% και Μάθημα Ειδικότητας 2: 25%.

Β. Τη συγκέντρωση των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως στον συνημμένο πίνακα.

[…]

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Σύμφωνα με το Φ.151/151096/Α5/22-11-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας :

«Η σειρά των μαθημάτων ειδικότητας (Μάθημα Ειδικότητας 1 και Μάθημα Ειδικότητας 2) προκύπτει από τη σειρά καθορισμού τους στην υπ’ αριθμ. Φ.153/56755/Α5/2021 (ΦΕΚ 2140 Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022.”
Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα ΑΕΙ είναι κοινοί για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργική Απόφαση με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα ΑΕΙ (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ).»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02-03-2022

Η ΥΑ διαβιβάστηκε προς τα σχολεία με το Φ.151/22935/Α5/02-03-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-04-2022

Στο ΦΕΚ 1867/Β/15-04-2022 δημοσιεύτηκε διόρθωση της αρχικής απόφασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-05-2022

Στο ΦΕΚ 2240/Β/06-05-2022 δημοσιεύτηκε νέα διόρθωση της αρχικής ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-12-2022

Η ΥΑ συμπληρώθηκε με την Φ.153.1/160016/Α5/23-12-2022 όμοιά της

Share and Enjoy !
Shares