Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών Οι άδειες χορηγούνται από τις Περιφέρειες ή τις Αντιπεριφέρειες

Προεδρικό Διάταγμα 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/5-5-2016)

Άρθρο 1 – Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:

  1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
  2. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή
  3. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 – Αρμόδια αρχή − Υποβολή δικαιολογητικών

  1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.
β. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 5 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.
γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από την ΚΥΑ Υ7/6697/13-1-1994 (ΦΕΚ Β΄ 28), όπως ισχύει.
δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Διαβάστε το ΠΔ

Επισκέψεις: 37

Μετάβαση στο περιεχόμενο