Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ4/132138/Δ4/3-8-2018 (ΦΕΚ 3395/Β/10-8-2018, ΑΔΑ:6Χ6Χ4653ΠΣ-Ο64) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Καθορίζουμε τον τύπο και περιεχόμενο του Μητρώου, της Βεβαίωσης Παρακολούθησης και του Πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

1) Μητρώο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ (Υπόδειγμα 1).

2) Βεβαίωση Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ (Υπόδειγμα 2).

3) Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση των εγγεγραμμένων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ (Υπόδειγμα 3).

4) Πιστοποιητικό Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση των εγγεγραμμένων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ (Υπόδειγμα 4).

5) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και την άσκηση της εποπτείας. (Υπόδειγμα 5).

Β. Σαν βοηθητικά Βιβλία – Έντυπα για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητευομένων στο «πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν ως πρότυπα βιβλία και έντυπα τα αντίστοιχα με το Βιβλίο Φοίτησης, το Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης και το Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών του ΕΠΑΛ.

Γ. Σε κάθε ΕΠΑΛ που λειτουργεί «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» τα σχετικά έγγραφα με την υλοποίηση της μαθητείας καταχωρίζονται στο: α) Πρωτόκολλο, β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑΛ, δ) Βιβλίο Βεβαιώσεων Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Δ. Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ είναι αρμόδιος για την έκδοση του Πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση των εγγεγραμμένων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», του Πιστοποιητικού Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση των εγγεγραμμένων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και τη Βεβαίωση Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Ε. i. Στη Βεβαίωση Παρακολούθησης αναγράφεται ο Αριθμός Βεβαίωσης που αντιστοιχεί με αυτή που καταχωρίζεται στο Βιβλίο Βεβαιώσεων Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ. Ειδικά για τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης της Α’ Φάσης Μαθητείας ΥΠΠΕΘ που έχουν εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας, θα προηγηθεί η καταχώρισή τους στο Βιβλίο Βεβαιώσεων Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ.

ii. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» εκδίδεται μόνο μία φορά για κάθε μαθητευόμενο που ολοκληρώνει επιτυχώς το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

iii. Κάθε μαθητευόμενος, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο, που παραλαμβάνει τη Βεβαίωσή του υπογράφει ότι την παρέλαβε στο Βιβλίο Βεβαιώσεων Παρακολούθησης.

iv. Το ΕΠΑΛ κρατά στο αρχείο του μία φωτοτυπία της Βεβαίωσης Παρακολούθησης που δίνει στον απόφοιτο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» μαζί με μια δεύτερη φωτογραφία ίδια με αυτή της πρωτότυπης Βεβαίωσης Παρακολούθησης, για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σαν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο σε περίπτωση απώλειας της πρωτότυπης.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02-10-2021

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε σύμφωνα με την νεώτερη 119730/23-09-2021 (ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021)

Επισκέψεις: 125

Μετάβαση στο περιεχόμενο