Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η προκήρυξη εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘ, Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (Τεύχος B’ 5426/14.09.2023)

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Άρθρο 1
Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της τασσόμενης σχετική προκήρυξη προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

[…]

Άρθρο 5
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.
Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

[…]

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12,
β) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
γ) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός των προθεσμιών, που καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη, δ) δε λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων και
ε) η ανάληψη υπηρεσίας των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους και

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε το σύνολο της ανωτέρω απόφασης και την διόρθωσή της στο ΦΕΚ 5820/Β/05-10-2023

Share and Enjoy !
Shares