Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής

Απόφαση Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (ΦΕΚ 1742/Β/19-5-2017, ΑΔΑ: Ω8ΕΛ4653ΠΣ-ΛΧ0) του Υπουργείου Παιδείας

Στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική).
β) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πενταετή (05) τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, χωρίς παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
γ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες Επιπέδου Α΄.
δ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-9-2017

Η αρχική ΥΑ τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ.821/155358/Η2/19-9-2017 (ΦΕΚ 3326/Β/21-9-2017, ΑΔΑ:69ΞΦ4653ΠΣ-6ΦΑ), ως εξής:

«Τροποποιούμε την αριθ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (ΦΕΚ 1742/Β/19-5-2017) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών ως εξής:
Η παράγραφος Β. α του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο