Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων Υπό έκδοση σχετική υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 95978/Δ4/17-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ, έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑΛ, τις Σ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.

Στελέχη Διοίκησης εργαστηριακών κέντρων είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ. γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Ε.Κ. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-7-2015

Η ΥΑ που εκδόθηκε είναι η 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015, ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΘ3-ΡΥ9)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο