Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση ή στέγαση Δημοσίων διδακτηρίων Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Απόφαση 168655/9-10-2018 (ΦΕΚ 4519/Β/16-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Στην παρ. 5 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 37237/ΣΤ1/28-3-2007 (ΦΕΚ 635Β΄/27-4-2007), στο τέλος του εδαφίου 5.1 προστίθενται τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τα υπό ενοικίαση κτήρια νηπιαγωγείων και για την πενταετία 2019-2024, αντί του κτιριολογικού προγράμματος, απαιτούνται:

α) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας.

β) Για νηπιαγωγεία με δυναμικότητα άνω των εξήντα (60) μαθητών, δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι».

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

Η αρχική ΥΑ 37237/ΣΤ1/28-3-2007 (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007)

Μετάβαση στο περιεχόμενο